Bobbi Boss 100% Kanekalon Jumbo Braid

$ 2.99 $ 2.19
Brand: BOBBI BOSS
    • Bobbi Boss 100% Kanekalon Jumbo Braid.
    • Ultra Lightweight Choice Jumbo Braid.
    • Packs of braiding hair.
    • Hot Water Set.
    • Kanekalon® Flame Retardant 100% Premium Fiber.